WCAG

Web Content Accessibility Guidelines

Vi på Avantime arbetar med att göra internet tillgängligt för alla. Vårt mål är att hjälpa er att uppnå, tillhandahålla och upprätthålla tillgänglighet för alla era användare.

Våra experter är med i alla våra projekt och ser till att vi levererar lösningar som uppfyller WCAG-kraven. Designern som definierar utseendet och tar hänsyn till färgval, konstraster, storlek på text och rymd, utvecklaren som implementerar de nödvändiga tillägga i HTML-koden för att sidan ska vara möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust samt testaren som kan verifiera resultatet enligt önskad nivå.

En viktig del att nämna är också det arbete som görs av en content manager. Det är inte alltid så att tillgängligheten är begränsad till den kod som skrivs, utan även till formuleringen av textens innehåll spelar roll.

Vad är då WCAG?

WCAG är en uppsättning riktlinjer för att göra webbinnehåll tillgängligt. Primärt för personer med olika funktionsnedsättningar som syn, färgblindhet och rörelsehinder. Förkortningen står för Web Content Accessibility Guidelines och har tagits fram av W3C (World Wide Web Consortium).

Dessa riktlinjer gäller inte bara för webbplatser utan även för applikationer och system av olika slag. Tillgänglighetsanpassning är idag ett lagkrav för myndigheter, kommuner och landsting.

Det kan även vara bra för privata webbplatser, som inte omfattas av lagen, att se över sin tillgänglighet. Även personer med funktionsnedsättning behöver köpa varor och utföra digitala tjänster.

WCAG Audit

Vi på Avantime kan hjälpa er att göra en första utvärdering  av er webbsida. Ni får då ett underlag som ökar medvetenheten om tillgänglighet och behovet av åtgärder.

Det finns två olika typer av utvärderingar, manuell och automatiserad. Det räcker inte bara att använda sig av automatiserade verktyg. För att få en så komplett granskning som möjligt behövs manuella tester. Vi använder oss av både mjukvara och människor.

Under vår utvärdering tittar vi bland annat på följande:

Är det bra färgkontrast?
Bra kontrast mellan text och bakgrund är viktig för läsbarheten.

Har innehåll som inte består av text, exempelvis bild och video, ett textalternativ?

Kan webbsidan förstoras upp till 200% utan förlust av innehåll eller funktionalitet?

Är webbsidan tangentbordsvänlig?
Många användare och hjälpmedel använder sig av tangentbordet för navigering på skärmen.

Finns det dolda undertexter eller transkribering till video eller textversion av ljudfiler?

Vi berättar gärna mer!